E-Devlet Gelişim Endeksi

E-Devlet Gelişim Endeksi EGDI

E-Devlet Gelişim Endeksi EGDI Birleşmiş Milletler Üye Devletlerinin E-Devlet Gelişiminin durumunu sunar. Bir ülkedeki web sitesi geliştirme kalıplarının bir değerlendirmesinin yanı sıra, E-Devlet Gelişim endeksi, bir ülkenin bilgi teknolojilerini kendi halkının erişimini ve dahil edilmesini teşvik etmek için nasıl kullandığını yansıtmak için altyapı ve eğitim seviyeleri gibi erişim özelliklerini içerir. EGDI, e-devletin üç önemli boyutunun bileşik bir ölçüsüdür.

çevrimiçi hizmetlerin sağlanması, telekomünikasyon bağlanabilirliği ve insan kapasitesi.

E-Devlet Gelişim Endeksi EGDI citylab

E-Devlet Kalkınma Endeksi EGDI, e-devlet gelişimini mutlak anlamda yakalamak için tasarlanmamıştır; bunun yerine, ulusal hükümetlerin birbirlerine göre bir performans derecelendirmesi vermeyi amaçlar.

Metodoloji

EGDI, ulusal web sitelerini ve temel hizmetlerin sağlanması için genel olarak ve belirli sektörlerde e-devlet politikalarının ve stratejilerinin nasıl uygulandığını değerlendiren, 193 Birleşmiş Milletler Üye Devletinin tamamının çevrimiçi varlığına ilişkin kapsamlı bir Ankete dayanmaktadır. Değerlendirme, mutlak bir ölçüm olmanın aksine, ülkelerin e-devlet performansını birbirlerine göre derecelendirir. Sonuçlar tablolaştırılır ve bir ülkenin bilgi toplumuna katılma kapasitesini somutlaştıran bir dizi göstergeyle birleştirilir ve bunlar olmadan e-devlet geliştirme çabalarının hemen kullanımı sınırlıdır.

Temel model tutarlı kalsa da, bu değerlerin kesin anlamı, e-devlet değişikliklerinin potansiyelinin anlaşılması ve altta yatan teknolojinin gelişmesiyle Anketin bir baskısından diğerine değişmektedir. Bu önemli bir ayrımdır, çünkü mutlak bir hedefe sahip doğrusal bir yolu savunmak yerine zaman içinde gelişebilecek çeşitli yaklaşımları kapsamaya çalışan karşılaştırmalı bir çerçeve olduğunu da ima eder.

Matematiksel olarak, EGDI, e-devletin en önemli üç boyutunda üç normalleştirilmiş puanın ağırlıklı ortalamasıdır, yani: (1) çevrimiçi hizmetlerin kapsamı ve kalitesi ( Çevrimiçi Hizmet Endeksi, OSI ), (2) telekomünikasyon altyapısının gelişme durumu ( Telekomünikasyon Altyapı Endeksi, TII ) ve (3) doğal insan sermayesi ( İnsan Sermayesi Endeksi, HCI ). Bu endekslerin her biri, bağımsız olarak çıkarılabilen ve analiz edilebilen bileşik bir ölçüdür.

E-Devlet Gelişim Endeksi EGDI citylab

Üç bileşen göstergesinin normalleştirilmesinden önce , genel EGDI’nin üç bileşen indeksi tarafından eşit olarak kararlaştırılmasını sağlamak için her bir bileşen göstergesi için Z-skor standardizasyon prosedürü uygulanır, yani her bir bileşen indeksi, Z-skorunu takiben karşılaştırılabilir varyans sunar standardizasyon. Z-skor standardizasyon işleminin yokluğunda, EGDI esas olarak en büyük dağılıma sahip bileşen indeksine bağlı olacaktır.

Z-skoru standardizasyonundan sonra, aritmetik ortalama toplam, “eşit ağırlıkların” gerçekten “eşit önem” anlamına geldiği iyi bir istatistiksel gösterge haline gelir.

Her bileşen göstergesinin standart Z puanı hesaplaması için:

E-Devlet Gelişim Endeksi EGDI citylab

Değerler:

x standartlaştırılacak bir ham puandır;

µ popülasyonun ortalamasıdır;

σ popülasyonun standart sapmasıdır.

0 ila 1 EGDI değerleri aralığında ülkeler daha sonra matematiksel olarak aşağıdaki şekilde tanımlanan dört seviyeye gruplanır: çok yüksek EGDI değerleri 0.75 ile 1.00 arasında değişir, yüksek EGDI grubu değerleri 0.50 ile 0.7499 arasında değişir, orta EGDI değerleri 0.25 ile 0.25 arasında değişir. 0.4999 dahil ve düşük EGDI değerleri 0.0 ile 0.2499 dahil arasında değişir. Metin ve grafik öğelerinde bu aralıklara yapılan tüm referanslarda, ilgili değerler netlik için yuvarlanır ve şu şekilde ifade edilir: 0,75 ila 1,00, 0,50 ila 0,75, 0,25 ila 0,50 ve 0,00 ila 0,25. Kendi EGDI grupları içinde benzer performans seviyelerine sahip ülke alt gruplarının durumuna ilişkin daha iyi fikir edinmek için, her EGDI grubu ayrıca eşit olarak tanımlanmış dört aralığa veya çeyreklere1 bölünür. İlgili EGDI grupları içindeki derecelendirme sınıfı dağılımları, azalan sırada aşağıdaki gibidir: çok yüksek grup için VH, V3, V2 ve V1; yüksek grup için HV, H3, H2 ve H1; orta grup için MH, M3, M2 ve M1; ve düşük grup için LM, L3, L2 ve L1.

2022’deki E-Devlet Anketi değerlendirmesine yönelik en kapsamlı güncelleme, Çevrimiçi Hizmet Endeksi oluşturmak için rafine bir formül biçiminde geliyor. Yeni yaklaşım, değerlendirme sorularını 5 alt endeks oluşturan 5 ayrı tematik alanda kategorize ederek OSI’yi Yerel Çevrimiçi Hizmet Endeksi (LOSI) ile daha da uyumlu hale getirmek için bir standardizasyon ve normalleştirme rejimi sunar: kurumsal çerçeve (IF), hizmet sunumu (SP), içerik sağlama (CP), teknoloji (TEC) ve e-katılım (EPI)—her alt endeks için normalleştirilmiş değerlere dayalı olarak hesaplanan bir bütün olarak OSI ile. OSI’nin 5 alt endeksinin her birine, aşağıda gösterildiği gibi, OSI değerlendirme anketindeki ilgili kategoriye ait soruların nispi oranına dayalı olarak bir ağırlık atanır.

E-Devlet Gelişim Endeksi EGDI citylab

Kaynak: Birleşmiş Milletler E-Devlet Araştırması

E-Devlet Kalkınma Endeksi (EGDI) ülke verileri

Ana Sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir